psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich veilig voelen om risico’s te nemen en kwetsbaar tegenover elkaar te zijn. Het verwijst naar een werkklimaat waarin medewerkers zich vrij voelen hun mening naar voren te brengen en zich veilig voelen om fouten te durven maken. Het is een noodzakelijke voorwaarde om effectief samen te werken, te leren en te presteren.

"Je voelt je vrij om je mening, vragen en zorgen te uiten en je durft fouten te maken. Je voelt je betrokken en hebt het gevoel dat je een waardevolle bijdrage levert. Je hebt het gevoel dat er ruimte is voor jouw ideeën en je ervaart werkplezier en -geluk."

Hoe dat te creëren?-      Werk framen als een leerprobleem in plaats van een uitvoeringsprobleem. Iedereen in staat stellen om fouten te maken om van te leren is het fundament van psychologische veiligheid.

-      Teamleden moeten hun eigen feilbaarheid erkennen. Met alles wat ze doen hebben ze misschien ongelijk.

-      Teamleden kunnen ervan uitgaan dat ze niet alles weten. Wees daarom nieuwsgierig en stel vragen, zelfs de meest banale.

Psychologische veiligheid zorgt ervoor dat vertrouwen wordt gekoppeld aan vrijmoedigheid en het verlangen om het verschil te maken. Het geeft medewerkers het gevoel er bij te horen, moedigt ze aan hun mening te uiten, gemaakte fouten openlijk te bespreken en veelbelovende ideeën aan te dragen.

Het onderlinge vertrouwen is dus een basisvoorwaarde en dat werkt maar op een manier, namelijk via het betrachten van openheid: openheid & vertrouwen

Middels een semi-gestructureerde methode (een interview van maximaal 1u30 in combinatie met het afnemen van een vragenlijst) wordt er een zo objectief mogelijk beeld gevormd in hoeverre en in welke mate de gevoelens van onveiligheid aanwezig zijn. De gestandaardiseerde vragenlijst van 13 vragen wordt individueel en anoniem beantwoordt (a.d.h.v. de Likert-scale). Met vragen over ongewenst gedrag, maar ook bijvoorbeeld over een gewenst werkklimaat.

Deze verkennende analyse geeft medewerkers de gelegenheid om feiten alsmede beelden en belevingen neer te leggen bij een onafhankelijke derde, teneinde te komen tot een onafhankelijk oordeel.