assessment

 

Een ontwikkel-assessment heeft als doel het in kaart brengen van de mogelijkheden van een medewerker met het oog op een specifieke functie en het geven van concrete ontwikkelingsadviezen voor de voor verbetering vatbare zijnde competenties. Aldus een competentiegericht advies voor zowel de medewerker als de organisatie. In afwijking van het selectie-assessment wordt hier breder gekeken dan alleen de functierelevante competenties en er wordt eveneens onderzocht wat de ontwikkelruimte is van de competenties.

Bij RBLC bedrijfspsychologie geen hippe kleurtyperingen (“jij bent blauw”), coderingen (MBTI) en ander hedendaags onzinnig testmateriaal, maar enkel door de COTAN als goed beoordeelde instrumenten: betrouwbare en valide metingen van intelligentie en persoonlijkheid. Het is fijn als men zich in beschrijvingen herkent, maar dat is geen uitgangspunt. Doe uw medewerkers niet te kort en kies voor kwaliteit.

De ideale basis voor het te voeren POP-gesprek, dat is wat het ontwikkel assessment feitelijk is. Want op basis van deze stevige analyse kunnen er concrete afspraken worden gemaakt in het Persoonlijk Ontwikkel Plan van de medewerker en ontstaat er concrete richting en daarmee een effectieve invulling aan het personeelsbeleid. Ontwikkel assessments worden derhalve het meest ingezet om een objectieve onderbouwing en extra input te verkrijgen voor ontwikkelgesprekken en MD-trajecten of bij andere loopbaangeoriënteerde vraagstukken. 

Het POP-gesprek, in een driehoek van leidinggevende, coachee en coach, biedt de ruimte om, in het kader van een goede functievervulling, je professionele ontwikkeling vast te leggen. Zowel de persoonlijke leerdoelen alsmede de doelen vanuit de organisatiekant worden geïntegreerd opgesteld en verwoord de middellange termijn doelen.

In het verslag is er minimaal ruimte voor:
  • Persoonlijke ambities en doelen medewerker
  • Competentieontwikkeling (kennis, ervaring, functiegebonden en organisatiecompetenties); wat is er aanwezig en wat te ontwikkelen?
  • Actieplan
  • Ondersteuning vanuit organisatie
  • Afspraken (inclusief evaluatiemomenten)